BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

(2) Bu Yönetmelikte tarif edilen sınıflandırma koşulları 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işler ile bu Kanunda istisna tutulan işleri; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki mevzuata göre yürütülen yapım işlerini (Ek ibare:RG-3/10/2020-31263) ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olup ortaklarından en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olduğu ve ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak ettiği kuruluşların yaptırdıkları yapım işlerini kapsamaz.

(3) 31/5/2012 tarihli ve  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak uygulamalara ilişkin hükümler saklıdır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası, 42 nci ve 44 üncü maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) İdare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,
c) İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu (Belge Komisyonu): Yetki belge numarası işlemlerini yürütmek üzere Müdürlük bünyesinde oluşturulan yetki belgesi komisyonunu,
ç) İtiraz komisyonu: Yetki belge numarası işlemlerine yönelik yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak üzere Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonu,
d) Kanun: 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununu,
e) Müdürlük:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,
f) Toplu yapı: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 66 ncı ve 68 inci maddelerinde tanımlanan yapıyı,
g) YAMBİS: Müteahhitlik yetki belgesi kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu, Bakanlık bünyesinde işletilen Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemini,
ğ) Yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen bedeli,
h) Yeterlik: Başvuru sahibinin bu Yönetmeliğe göre ekonomik, mali, mesleki ve teknik yönlerden yapım konusu işleri yapabilme kapasitesine sahip olma durumunu,
ı) Yetki belgesi grubu: Bu Yönetmelik uyarınca yapı müteahhitlerinin yeterlik seviyelerini belirlemek üzere, yapılan sınıflandırma sonucu tespit edilen grubu,
i) Yetki belgesi numarası: Bu Yönetmelik uyarınca yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınmasına ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibine esas olmak üzere elektronik ortamda kaydedilen ve YAMBİS üzerinden erişilebilen numarayı,
j) Yetki belgeli usta: Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanları,
k) (Ek:RG-3/10/2020-31263) Yapı sınır bedeli: Belge grubu tespitine esas olmak üzere, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı sınıflarından III. ve IV. sınıf yapı gruplarının yaklaşık birim maliyetlerinin ortalamasının 45.000 katı (diploma için 250 katı) alınmak suretiyle elde edilen bedeli, ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için 28 inci maddede yapılan atıflar ve ilgili diğer mevzuatta belirtilenler geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler Uygulanacak ilke ve kurallar
MADDE 5 – (1) Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esastır. Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunludur.

(2) Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmaz. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilir. Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı aranmaz.

(3) Yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla kendilerine ait yapıları inşa etmek üzere;

a) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) Konut harici yapıları inşa etmek üzere, bir ticari işletme işleten vakıf ve derneklere; 6306 sayılı Kanun veya 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki yapıları veyahut kendilerine ait yapıları inşa etmek üzere, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlara; 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında proje bazında destek alan işler için yapı sahibine veya müteahhidine,

b) İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmelere,

c) Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla (Ek ibare:RG-3/10/2020-31263) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamındaki yapı kooperatiflerine,

ç) İskan dışı alanlarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarımsal amaçlı seralar için yapı sahibine,

d) (Ek:RG-5/8/2021-31559) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için yapı sahibine veya işletmeciye veyahut müteahhidine,

e) (Ek:RG-13/11/2021-31658) Uluslararası kuruluşların veya yabancı devletlerin ülkemizde yerleşik diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin; hizmet binalarının, misyon şefinin kullanacağı resmi konut binalarının ve diplomatik veya konsüler statüyü haiz yabancı personelin kullanacağı lojmanlar gibi binaların inşasında, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüş bildirmesi halinde, bir defalığına ve sadece o inşaata mahsus olmak üzere yapı sahibine veya müteahhidine,geçici grup yetki belgesi numarası verilir.

(4) Yetki belgesi numaraları, geçici grup hariç, başvuru sahibinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikleri esas alınarak yapılacak sınıflandırmaya göre uygun grup atanmak suretiyle oluşturulur.

(5) Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur.

(6) Şahıs veya sermaye şirketlerinin 13/1/2011 tarihli ve (Değişik ibare:RG-21/9/2019-30895) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce bildirim yükümlülüğü dâhilinde sahip olunan güncel yeterlik belgeleri nev’i veya unvan değiştirilmiş şirket tarafından kullanılabilir. Bu durumda olan şirketlere, önceki grup ve yetki belge numaraları tahsis edilir.

(7) Başvurularda yanıltıcı bilgi ve/veya belge verilmesi, yetki belge numarasının hataya sebebiyet verecek şekilde kullanımı ile ilgili olarak Müdürlüğe bilgi iletilmesi halinde, Müdürlük tarafından derhal araştırma yapılarak gereken önlemler alınır.

(8) Yetki belgesi numarası veya grubu iptal edilen yapı müteahhidi, yapı ruhsatı alınmış mevcut işleri tamamlamanın dışında, iptal süresince bu Yönetmelik kapsamında yeni yapım işi üstlenemez. (Ek cümle:RG-5/8/2021-31559) Ancak 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine veyahut başvuru sahibinin kusuru sebebiyle (b) bendine göre iptal edilen bir yetki belge grubu ile yapı ruhsatı alınmış mevcut işler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(9) Yetki belgesi numarası başkası tarafından veya başkası adına kullanılamaz veyahut devredilemez.

(10) (Ek:RG-5/8/2021-31559) Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına 11 inci maddeye uygun olarak alınan yetki belgesi grubu devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabilir.

(11) (Ek:RG-5/8/2021-31559) Yıkım işleri müteahhitliği için düzenlenecek yıkım ruhsatı, sözleşme, geçici müteahhitlik ve belge numarası ve grup tahsis/iptal işlemlerinde bu Yönetmelikte yapı müteahhitliği için belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Yapım ve yıkım işleri belge grupları müteahhidin yetki belge numarasına ayrı ayrı tahsis edilir.

Yapı müteahhitliği
MADDE 6 – (1) Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz.

(2) Yapı müteahhidi, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumludur.

(3) Yapı müteahhidi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almaktan sorumludur.

(4) Yapı müteahhidi, inşaat ve tesisat işlerinde şantiye şefi ve yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.

(5) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür. Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhidi olma koşullarını taşıdığı hallerde, başka bir yapı müteahhidi ile sözleşme şartı aranmaz.

Yetki belgesi numarası başvurusu yapamayacak olanlar
MADDE 7 – (1) Yetki belgesi numarası için başvuranlardan;

a) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) İflas eden, işleri mahkeme tarafından yürütülen, iflası ilân edilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen,

b) Başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;

1) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,

2) Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden,

3) Hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan,

gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmez, yetki belge numarası olanların belgesi iptal edilir.

(2) Başvuru sahibinin ticari işletme türüne bağlı olarak 23 üncü maddede sayılanların, birinci fıkradaki kısıtlama hükümleri kapsamına girmeleri halinde o ortaklık veya şirkete de yetki belgesi numarası tahsis edilmez, yetki belge numarası olanların yenileme işlemi yapılmaz.

Gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü
MADDE 8 – (1) Müdürlük başvurulara ait bilgi ve belgelerin gizliliğini sağlayacak tedbirleri alır.

(2) Bakanlık ve Müdürlük personeli ile komisyon üyeleri, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla öğrendiği ve elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi yalnızca bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullanabilir. Bu bilgi ve belgeler hiçbir şekilde ticari amaçla veya kendileri ya da başkalarının menfaatine kullanılamaz. İlgililerin sır saklama yükümlülükleri görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(3) Komisyon üyeleri, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ve eşlerini ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu
MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-5/8/2021-31559) Müdürlüklerde; yetki belge numarası verilmesi, belge grubunun belirlenmesi, yenilenmesi ve iptaline dair işlemler ile bu işlemlerle ilgili ilave bilgi, belge ve açıklama istenmesi, şikayet başvurularının incelenmesi yönünde kararlar alarak değerlendirmekle ve itirazen şikayet başvurularına karşı alınan itiraz komisyonu kararlarını yerine getirmekle görevli yeterli sayıda İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kurulur.

(2) Müdürlük, birisi başkan olmak üzere, en az üç asıl ve tek sayıda kişiden oluşan bir veya daha fazla sayıdaki yetki belgesi komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(3) Belge komisyonu üyelerinin en az biri mimar veya mühendis unvanlı teknik personel, birisi de muhasebe veya malî işlerden sorumlu personel arasından seçilir.

(4) Belge komisyonu üyeleri iki yıllığına görev yapar. Komisyon üyelerinin görev süresini tamamlaması esastır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan komisyon üyeliklerine derhal yeniden görevlendirme yapılır.

(5) Belge komisyonları eksiksiz toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(6) Belge komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İtiraz komisyonu
MADDE 10 – (1) Bakanlıkta, belge komisyonları tarafından alınan nihai kararlara ilişkin itirazları değerlendirmekle görevli bir itiraz komisyonu kurulur.

(2) Başvurular üzerine, itiraz komisyonu tarafından gerekçeli olarak karar alınır. Kararlar başvuru sahibine bildirilir. Bildirimde başvurunun uygun bulunmama gerekçesiyle birlikte karara karşı başvuru yolu, süresi ve merci hakkında bilgi verilir.

(3) Bakanlık, müteahhitlik hizmetlerinden sorumlu daire başkanının başkanlığında, idari, teknik veya hukuki uzmanlık sahibi en az üç asıl ve tek sayıda kişiden oluşan itiraz komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

(4) İtiraz komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararları çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(5) İtiraz komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki belgesi numarası için başvuru
MADDE 11 – (1) Yetki belgesi numarası almak isteyen başvuru sahiplerinin, başvuru yapılan tarih itibarıyla en az bir ay süreyle geçerli olacak şekilde, aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içerisinde Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu (Ek-1) ekinde Müdürlüğe sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişi ise, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından başvuru yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe ya da ilgili sicil memurluğunca tasdik edilmiş sureti ile (Mülga ibare:RG-5/8/2021-31559) imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) imza beyannamesini,

c) Ekonomik ve mali yeterliğin sağlandığına ilişkin (Mülga ibare:RG-21/9/2019-30895) (…) serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu (Ek-2),

ç) Mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edilecek standart formatta düzenlenen Banka Referans Mektubu (Ek-3),

d) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile ortalama yıllık usta iş gücü ve teknik personel yeterliğinin sağlandığına ilişkin (Mülga ibare:RG-21/9/2019-30895) (…) serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirce düzenlenen Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu (Ek-4),

e) 7 nci maddede belirtilen hallerden herhangi birisi durumunda olunmadığına dair, standart formatta düzenlenen Sicil Durumu Beyannamesi (Ek-5).

(2) G (Ek ibare:RG-3/10/2020-31263) ve G1 grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden, ekonomik ve mali yeterliklerden yalnızca banka referans mektubu istenir. (Mülga cümle:RG-3/10/2020-31263) (…)

(3) H grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmez.

(4) Geçici grup yetki belgesi numarası almak isteyen yapı sahibi tacir olmayan gerçek kişiden yeterlik belgeleri ve meslek odasına kayıt belgesi istenmez. Ancak 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan, birinci fıkranın (b) bendindeki belgeler ile mülkiyeti kanıtlayıcı belgeler ve başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge istenir.

(5) Geçici grup yetki belgesi numarası başvurularında 7 nci madde uygulanmaz.

(6) Başvuruda sunulan belgelerin 28 inci maddede atıf yapılan mevzuatta yer alan belge sunum şekline ilişkin düzenlemelere uygun olması gerekir. Başvuruların dili Türkçe olup yabancı dilde düzenlenen belgelerin Türkçe tercüme asılları ile birlikte sunulması zorunludur.

(7) Yapı müteahhitleri tarafından bulundukları yetki belgesi grubundan farklı bir gruba yapılan başvurular, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

(8) Ortak girişimler tarafından yapılan yetki belgesi numarası başvurularında; noter onaylı ortaklık sözleşmesi, başvuru formu ve ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi (Ek-6) ve ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınmasında, birinci fıkranın diğer bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

(9) Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

(10) Müdürlük/Belge komisyonu başvuru evrakında çelişki ve/veya yanlışlık olduğu kanaatine varırsa, başvuru sahibinden, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurması suretiyle evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit ettirilmesini isteyebilir.

Ekonomik ve mali yeterlik
MADDE 12 – (1) Ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulur.

(2) Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük,

olması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olanlardan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(3) Banka referans mektubu ile; başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının % 5’inden az olmadığı tevsik edilir.

(4) Sunulacak iş hacmini gösteren belgelere göre, başvuru yapılan yıldan önceki yıla ait; başvuru sahibinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili cirosunun başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) E ve E1 grubu için % 10’undan; daha üst gruplar için % 15’inden az olmaması gerekir. (Ek cümle:RG-5/8/2021-31559) Daha alt gruplar için ciro şartı aranmaz. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (Ek cümle:RG-3/10/2020-31263) Sadece yapım işlerine ait ciro sunanların, başvuru yapılan yıldan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir yılda bu fıkrada belirtilen iş hacminin %80’ini sağlamaları yeterlidir.

Mesleki ve teknik yeterlik
MADDE 13 – (1) Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri ve iş gücünü gösteren belgeler sunulur.

(2) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) Gerçek ve tüzel kişilerin yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş durum belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilir. Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri listesinde II-B(4), II-C, III-A(11) ve B(1), IV-A(10) grubu yapılar (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) 16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasına göre değerlendirilir. Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır.

b) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak gruplamaya esas iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

c) Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

ç) Şahıs şirketi ortaklarının (komandit şirketin komanditer ortağı hariç) şirketten ayrılmaları halinde, şirket adına düzenlenmiş olan iş bitirme belgesi ayrılan ortakların hisseleri oranında şahsi iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu belgelerin şirket adına kullanılmasında belge tutarı değerlendirilirken ayrılan ortakların hisselerine isabet eden tutar belge toplamından düşülür.

d) (Ek:RG-21/9/2019-30895) İş deneyimini gösteren belgeler, kullanıldığı yetki belge numarasının belge grubu geçerlik süresi sonuna kadar başka bir gerçek veya tüzel kişiye kullandırılamaz.

e) (Ek:RG-21/9/2019-30895) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, belge grubu geçerlik süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(3) İş gücü belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından başvurudan bir önceki yıl içinde işveren veya alt işveren tarafından istihdam edilen ortalama yıllık usta iş gücü yeterliğinin sağlanması gerekir. Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

b) Sunulan belgelere göre;

1) Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi sahipleri ve 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar usta iş gücü sınıfında değerlendirilir.

2) Mimar ve mühendisler ile 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda sayılan tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmenler teknik personel iş gücü sınıfında değerlendirilir.

3) 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre yapılan işçilik bildirimleri esas alınır.

Yetki belgesi grupları ve kullanımı
MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) Yetki belgesi grupları, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A, BB1, CC1, DD1, E, E1, FF1, GG1, H ve geçici olmak üzere gruplandırılır. Bu gruplandırmaya göre 12 nci ve 13 üncü maddelerde sayılanlarla birlikte, aşağıdaki yeterliklerin sağlanması gerekir:

a) A Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin iki katını geçen ve yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar.

b) B Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 7/5’ini geçen ve yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.

c) B1 Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 6/5’ini geçen ve yıllık usta iş gücü en az 18, teknik personel iş gücü en az 4 olanlar.

ç) C Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelini geçen ve yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.

d) C1 Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 5/6’sını geçen ve yıllık usta iş gücü en az 10, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.

e) D Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 2/3’ünü geçen ve yıllık usta iş gücü en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

f) D1 Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 1/2’sini geçen ve yıllık usta iş gücü en az 8, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

g) E Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 1/3’ünü geçen ve yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

ğ) E1 Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 1/5’ini geçen ve yıllık usta iş gücü en az 5, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

h) F Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 1/10’unu geçen ve yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

ı) F1 Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 17/200’ünü geçen ve yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

i) G Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 7/100’ünü geçen ve yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

j) G1 Grubu: İş deneyim tutarı yapı sınır bedelinin 1/20’sini geçen ve yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

k) H Grubu: İş deneyimi ve ilk başvuruda iş gücü koşulu aranmaz. Ancak belge yenileme işlemlerinde yıllık usta iş gücünün en az 1, teknik personel iş gücünün en az 1 olma koşulu aranır.

l) Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

(2) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak ortaklıkların belge grubunun tespitinde yüksek hisseye sahip ortak pilot ortak olarak; tüm ortakların hisselerinin eşit olduğu durumda ise aksi beyan edilmedikçe belge grubu yüksek olan ortak, pilot ortak olarak kabul edilir. Ortak Girişim Beyannamesinde (Ek-6) ortaklık oranı belirtilmemişse tüm ortakların hissesinin eşit olduğu kabul edilir. Ortaklıklarda pilot/koordinatör ortağın ve diğerlerinin asgari iş deneyim tutarları dikkate alınarak ortaklık belge grubu belirlenir. Bu amaçla, ortaklık adına atanacak grubun asgari iş deneyim tutarının en az %60’ının pilot/koordinatör ortak tarafından sağlanmasının yanı sıra, en az (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) %10’unun diğer ortakların her biri tarafından ayrı ayrı sağlanması zorunludur. Bu hesaplamada H grubunun asgari iş deneyim tutarı olarak üstlenebileceği azami iş tutarının 3/5’i esas alınır. Ortaklıklar ile başka ortaklıkların/kişilerin ortaklığı durumunda ise, ortakların bu fıkra hükmüne göre elde ettikleri grup dikkate alınmaz, ortaklığa giren tüm gerçek/tüzel kişilerin yeterliklerine göre elde ettikleri kendi belge grupları üzerinden hesaplama yapılır.

(3) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) Bu Yönetmelik kapsamında yetki belgesi grubu sahibi yapı müteahhitlerinden;

a) B, B1, C, C1, D, D1 ve E grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarını geçmeyen yapım işlerini,

b) G ve G1 grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 1,5 katını; F grubundakiler 2 katını; F1 grubundakiler 1,75 katını; E1 grubundakiler ise 4/3 katını geçmeyen yapım işlerini,

c) H grubundakiler, yapı yaklaşık maliyeti, G1 belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim tutarının 5/6’sını geçmeyen yapım işlerini,

üstlenebilirler. (Ek cümle:RG-5/8/2021-31559) Bu değerlerin altında kalmak amacıyla tek iş niteliğindeki yapım işleri kısımlara bölünemez. Hesaplamada 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan iş grupları haricindeki iş kısımları maliyete dâhil edilmez.

ç) A grubu için bir kısıtlama uygulanmaz.

(4) Üçüncü fıkra kapsamındaki hesaplamada tek bir sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı işler dikkate alınır. (Ek cümle:RG-21/9/2019-30895) Birden fazla sözleşmeye veya yapı ruhsatına konu edilse dahi, aynı parselde yer alan veya toplu yapı niteliğinde olan yapılar tek iş olarak dikkate alınır, bunlardan yapı kullanma izin belgesi alanlar hesaba dâhil edilmez. Toplu yapı niteliğindeki yapılar için düzenlenen iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde, başvuru sahibi adına olanlar toplanarak dikkate alınır.

(5) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) Üçüncü fıkrada yer alan iş miktarlarının kontrolünde, yapı maliyeti, sözleşme tarihindeki rayiçlere göre hesaplanır.

(6) Birim maliyet sınıflarında yer almayan yapılar ile yapı yaklaşık maliyeti birim maliyet kullanılarak belirlenmesi uygun olmayan onarım, güçlendirme ve benzeri işlerin maliyeti, yapının metraja dayalı maliyeti üzerinden belirlenir.

Yeterlik değerlendirmesi
MADDE 15 – (1) Başvurular, belge komisyonu tarafından bu Yönetmelikte istenen şartlara uygunluk açısından Yapı Müteahhitlikleri İl Yetki Belgesi Komisyonu Başvuru Dosyası İnceleme Formu (Ek-8)’na uygun şekilde incelenir. Komisyon başvuruyu belge numarası işlem süresi içerisinde Yapı Müteahhitleri İl Yetki Belge Komisyonu Karar Tutanağı (Ek-9)’na göre gerekçeli olarak karara bağlar. Kararda yetki belgesi numarası verilip verilmeyeceği ile belge grubu belirtilir. (Değişik cümle:RG-5/8/2021-31559) Kararın İl Müdürünce onaylanması ve belge grubunun YAMBİS’te yayınlanması ile 27 nci maddenin ikinci fıkrasına göre tebligat yapılmış sayılır.

(2) Başvurularda, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemelere uygun sunulmayan, geçerlik süresi dolan ve ilgili mevzuatına uygun düzenlenmeyen belgeler değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurular Müdürlükçe belge numarası işlem süresinde sonuçlandırılır. Bu süre azami on beş gündür.

Yetki belgesi grubunun tespiti
MADDE 16 – (1) Yetki belgesi grubunun tespitinde, ibraz edilen belgelerdeki tutarlar başvuru tarihine göre güncellenerek değerlendirilir.

(2) Sunulan iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde tek sözleşmeye ve/veya yapı ruhsatına dayalı olarak başvuru tarihinden geriye doğru son on beş yıl içerisinde alınmış iş deneyim belgelerinin en fazla miktarda olanın iki katı alınarak veya daha büyük sonuç vermek şartıyla, bitirilen işler içinde geriye doğru son beş yıl içinde bitirdiği işlerin bedelinin toplamı alınarak iş deneyim tutarı belirlenir. Toplama işleminde son on beş yıl içerisindeki en büyük işin iş deneyim miktarının üç katından fazlası dikkate alınmaz. (Ek cümle:RG-21/9/2019-30895) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen süreye göre 28 inci madde kapsamında hesaplanacak tutara herhangi bir artırım uygulanmaz.

(3) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) Toplu yapı niteliğindeki yapıların iş deneyim belgelerindeki miktarlar, yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş tutarının üç katına kadar toplanmak suretiyle tek iş deneyimi olarak değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak toplama işleminde, tek ruhsata veya sözleşmeye konu edilmeyen ve yapı ruhsatı tarihleri arasında en fazla beş yıl süre olan iş deneyim belgeleri dikkate alınır.

(4) Aynı işin sözleşmesinin iş artışı sınırı içinde ikmal edilmemesi halinde, sözleşme konusu olan işin devamı olarak yaptırılan işler iş deneyiminde dikkate alınır.

(5) 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına göre veya mevzuatı gereği sözleşme şartı aranmayan işlerden alınan yapı kullanma izin belgeleri, 28 inci maddedeki atıflar kapsamında kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının hesabı ile aynı usule göre değerlendirilir. (Ek cümle:RG-3/10/2020-31263) 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kamu tüzel kişiliklerine ait işlerden geçici kabulü yapılmış olanların sözleşme bedeli de (bedel içermeyen sözleşmelerle yapılan işlerin yapı yaklaşık maliyeti) bu usule göre değerlendirilir. Bu fıkraya göre yapılacak uygulamalarda işin ilgisine göre ilk sözleşme bedelinin veya yapı yaklaşık maliyetinin en az %80’inin sözleşmesinde, ilgili İdarece onaylı yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesinde/geçici kabul belgesinde belirtilen müteahhit tarafından yapıldığının yapı ruhsatı, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi ve fatura örnekleri gibi diğer ilgili belgelerle de doğrulanması gerekir.

(6) Mevzuatı gereği bedel içeren sözleşme şartı aranan işlerde, iş deneyim belgelerinde belirtilen tutar esas alınır.

(7) (Ek:RG-21/9/2019-30895) 28 inci madde kapsamında uygulanabilir olduğu durumlarda, iş deneyim belgelerinin Elektronik Kamu Alımları Platformunda kaydının olması zorunludur.

(8) (Ek:RG-3/10/2020-31263) Beşinci fıkraya göre iş deneyim tutarı olarak yapı maliyetinin %60’ı alınmış yapım işlerine ait iş deneyimleri %25 fazlasıyla hesaba katılır.

(9) (Ek:RG-5/8/2021-31559) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde birim maliyet sınıfları belirtilen yapım işleri herhangi bir yetki belge grubu kullanılarak yeterlik aranmaksızın üstlenilebilir ve bunlardan II-C(2), III-A(11), III-B(1) ve IV-A(10) grubu yapım işlerinden elde edilmiş iş deneyim belgeleri kullanılabilir. Ancak yeterlik değerlendirmesinde hesaba katılacak iş deneyim miktarı, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte belge sahibinin yetki belge grubunun üstlenebileceği azami iş miktarını geçemez. 2/12/2019 tarihinden önce gerçekleştirilmiş bu tür işlerden elde edilmiş iş deneyim belgeleri ise %20 oranında değerlendirilir. Bu fıkra hükmüne göre yapılacak hesapta sekizinci fıkra uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki belgesi numarasının verilmesi
MADDE 17 – (1) Müdürlük tarafından yetki belgesi numarası başvurusunda bulunan kişiler için tek bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada numara başvuruları ile belge komisyonu kararları gibi yeterlik değerlendirmesine yönelik yapılan işlemlerle ilgili bütün bilgi, belge ve yazışmalar saklanır. Bu belgeler talep edilmediği müddetçe Bakanlığa gönderilmez.

(2) Müdürlükçe kayda alınan başvuru belgeleri bir tutanakla belge komisyonuna teslim edilir. Başvuru dosyası komisyon tarafından bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluk yönünden kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda eksiklik, çelişki veya hata olduğunun tespit edilmesi ya da ilave bilgi, belge ve açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde bu hususlar başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibinin bildirimden sonra beş iş günü içerisinde başvurusundaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermemesi halinde başvuru reddedilir.

(3) Belge numarası işlem süresi başvurunun Müdürlüğe teslim edildiği tarihte başlar, eksiklik bulunması halinde ise eksikliklerin giderildiği tarihte başlar.

(4) Bakanlıkça gerekli idari ve teknik altyapı oluşturulması halinde elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

(5) Yetki belgesi grup işlemleri, yetki belgesi numarası oluşturulmasına dair kayıtların tutulduğu yerdeki Müdürlükçe, yetki belge numarası iptali ve iptalin kaldırılması işlemleri ise ilgili İdarenin bulunduğu Müdürlükçe yerine getirilir.

(6) Yetki belgesi numarası sahibi bir ticari işletmenin veya ticaret şirketinin Türkiye’deki merkezinin başka bir ticaret sicil bölgesine taşınması ve burada tescil edilmesi halinde, belge sahibi durumu yeni merkezin bulunduğu yerdeki Müdürlüğe bildirir. Müdürlüğün, yapılan değişiklik hakkında, eski merkezin bulunduğu yer Müdürlüğünü bilgilendirmesi üzerine, müteahhidin sicil dosyasının aslı, dosya içeriğindeki belgelerin tarih sırasına göre hazırlanmış dizi pusulası ile birlikte en geç on iş günü içinde güvenli bir şekilde bu Müdürlüğe gönderilir.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Başvuru sahibi tarafından;

a) Başvuru talep formu ekinde sunulan bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunun,

b) Bu Yönetmelik uyarınca yetki belge grubu kapsamında sunulmuş olan belgelerden herhangi birisinin belgeyi düzenleyen tarafından geçersiz sayılması veya yetki belgesi geçerlik süresince 7 nci maddede sayılan durumlardan birinin vuku bulması halinde, durumun derhal Müdürlüğe bildirileceğinin,

Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7)’ne uygun olarak taahhüt edilmesi gerekir.

(2) Bu maddede belirtilen zorunluluklara uyulmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk başvuru sahibine aittir.

(3) Bildirim yükümlülüğü iş deneyim belgeleri hariç, belge grubu kapsamında olup geçerlik süresi dolan yeterlik belgeleri için uygulanmaz.

Yetki belge gruplarının geçerlik süresi ve yenileme işlemi

MADDE 19 – (1) (Değişik ibare:RG-21/9/2019-30895) Belge grubunun geçerlik süresi (Ek ibare:RG-3/10/2020-31263) üç yıldan az olmamak ve beş yılı geçmemek üzere iş deneyim belgelerinin geçerlik süresi kadardır.

(2) Belge grubunun yenilenmesi sırasında, yetki belgesi grubunun oluşturulmasına esas güncelliğini yitiren tüm belgeler istenir. Ancak, yetki belgesi grubu kapsamındaki bilgilerden iş deneyim belgesi geçerlik süresi dolanlar, yenileme tarihini beklemeksizin bildirim yükümlülüğü kapsamında yeni iş deneyim belgesi ile Müdürlüğe başvurarak iş deneyim yeterliğinin güncellenmesini sağlarlar.

(3) Ortak girişimlerin belge grubunun geçerlik süresi, ortakların her birinin;

a) Yetki belge numarası iptal edilmedikçe,

b) Belge grubu değişmedikçe,

devam eder.

(4) Yetki belgesi geçerlik süresi dolduğu halde yenileme işlemi yaptırmayanlar ile belge grubu belirlenmesine ilişkin yeterlikleri kaybedenlerin mevcut belge grubu iptal edilerek H grubuna düşürülür.

(5) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin iptal süresince grup yenilemesi veya yeni grup belirlenmesi işlemleri yapılmaz.

Yetki belgesi numarasının iptali
MADDE 20 – (1) Yetki belgesi numarası;

a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere (Ek ibare:RG-5/8/2021-31559) veya yıkım işinin yıkım planına aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve Kanunun 32 nci maddesine göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beş yıl,

b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere (Ek ibare:RG-5/8/2021-31559) veya yıkım işinin yıkım planına aykırı olarak gerçekleştirilen imalâtın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,

c) Yapı ruhsatının düzenleniş tarihinden yapı kullanma izni belgesinin veriliş tarihine kadar; ilgili idarece, Kanunun 42 nci maddesine göre aynı veya farklı işler için üç defa idari para cezası verilmesi halinde, yapı müteahhidinin kaydı olumsuz kabul edilerek bir yıl,

ç) Yapı müteahhidinin yapım (Ek ibare:RG-5/8/2021-31559) veya yıkım işlerinden doğan sigorta primi borçlarını ödememesi, vergi borcunun olması veya kanunlarla verilen diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde en az bir yıl,

ilgili idarenin teklifi ve İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararı üzerine iptal edilir.

(2) Aşağıdaki hallerden birinin herhangi bir şekilde tespiti durumunda da İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyonu kararı üzerine yetki belge numarası iptal edilir.

a) Belge numarası başvurusunda yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verilmesi,

b) Başvuru tarihinde belge grubu belirlenmesine ilişkin şartların bulunmadığının sonradan anlaşılması,

c) Yetki belgesi grubu için izin verilenden daha fazla iş üstlenilmesi,

ç) Yetki belgesi numarası sahibinin talep etmesi.

(3) (Değişik:RG-5/8/2021-31559) İkinci fıkranın (a) ve (c) bentleri ile başvuru sahibinin kusuru sonucu (b) bendine göre yetki belge numarası iptal edilenler olumsuz sicil almış sayılır ve iptal kararından sonra bir yıl süreyle yeniden başvuru yapamaz.

İptale dair talep formunun düzenlenmesi
MADDE 21 – (1) İdareler, 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yetki belge numarasının iptalini gerektiren fiillerin tespiti halinde,  tespit tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde (Değişik ibare:RG-21/9/2019-30895) Müteahhitlik Yetki Belge Numarası İptaline Dair Talep Formu (Ek-11)’nu ve eklerini, Müdürlüğe elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak göndermekle yükümlüdür.

(2) İdarelerin birinci fıkraya göre iptale dair talep formunu düzenleyebilmeleri için;

a) Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairesi müdürlüklerinden, yapıyla ilgili müteahhit adına kayıtlı iş yeri numarasını kapsar biçimde, sigorta prim borcu veya müteahhit adına vergi borcu olduğunun resmi yazıyla teyit edilmesi,

b) Müteahhidin hangi kanun kapsamındaki sorumluluğunu yerine getirmediğini ifade eden açık bir rapor ve bu raporu destekleyen tespitlerin bulunması,

c) Müteahhide yetki belge numarasının iptal edileceğine ilişkin kararın gerekçesi, karara karşı başvuru yolu, süresi ve merci hakkında bilgileri içerecek şekilde mevzuata uygun tebligat yapılmış olması,

ç) Kanunun 42 nci maddesine göre yapılacak işlemlerde ise idarece uygulanan idari para cezalarına ilişkin bildirimin yapılmış olması,

d) İmalâtın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğinin değerlendirilmesi halinde durumun bir teknik rapor ile desteklenmiş olması,

gerekir.

(3) İdarenin yetkili birim amiri tarafından onaylanmış iptale dair talep formunun ekine belge iptalinin niteliğine göre;

a) Yapı tatil tutanağı ile bu tutanağa ait var ise fotoğraf, kamera kaydı ve sair belgeler,

b) Yapı tatil tutanağının bir nüshasının muhtara bırakıldığına dair belge,

c) Kanunun 32 nci maddesi gereğince alınan kararın idaresince “aslının aynıdır” şeklinde onaylanmış sureti,

ç) Yapı müteahhidine, karara konu olan aykırılıklarla ilgili Kanunun 42 nci maddesine göre uygulanan idari para cezalarına ilişkin yapılan bildirime dair belgeler,

d) Müteahhit tarafından idarenin kararlarına karşı var ise yapılan itirazlar ve başvurular, bunlara ilişkin idarece yapılan işlemlere ait belgeler,

e) Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmediğine dair idare elemanlarınca yapı yerinde düzenlenen tespit tutanağı ve bu tutanağa ait varsa fotoğraf ve sair belgeler,

f) Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairesi müdürlüklerinden temin edilen resmi yazı,

g) Konu ile ilgili olarak, var ise müteahhit ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan her türlü yazışmalar, mahkeme kararları ve benzeri bilgi ve belgeler, eklenir.

(4) Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtildiği şekliyle yapının tamamlandığının tutanakla belgelenmesi ve yapının müteahhidi olmayan bağımsız bölüm sahibinin talebi üzerine, sigorta prim borcu veya adına vergi borcu bulunan müteahhidin hissesi veya maliki olduğu bağımsız bölümler hariç tutularak kısmi yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi halinde, iptale dair talep formu da bu madde kapsamında düzenlenir.

İptal işlemleri
MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-5/8/2021-31559) İdaresince, EK-11’de yer alan Form ile Müdürlüğe bildirilen yetki belgesi numarası iptal ve iptalin kaldırılması teklifleri belge komisyonunca incelenerek on beş iş günü içinde Yapı Müteahhitleri İl Yetki Belge Komisyonu Yetki Belge Numarası İptal Formuna (EK-10) uygun olarak karara bağlanır. İptale dair belgelerdeki eksikliklerin İlgili idaresince tamamlanması sağlanır. Nihai kararlar İl Müdürünce onaylanmasından sonra YAMBİS üzerinden sicil kaydı gerçekleştirilir ve 27 nci maddeye uygun olarak müteahhide bildirilir.

(2) (Mülga:RG-5/8/2021-31559)

(3) Yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı haklarında verilen kesinleşmiş mahkeme kararları, ayrıca belge komisyonu kararı veya onay alınmaksızın Müdürlükçe re’sen işleme konulur ve yetki belgesi numarası mahkeme kararında hükmedilen kısıtlama süresi kadar iptal edilir.

İptal sonrası işlemler
MADDE 23 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dâhilinde yetki belge numarası iptal edilen yapı müteahhidinin;

a) Şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamına; sermaye şirketi olması halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklarına, şirketin tüm yönetim kurulu üyelerine,

b) (Değişik:RG-3/10/2020-31263) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketine, başka bir sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla veya haklarında yasaklama kararı bulunan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde bu sermaye şirketine,

c) Ortak girişim olması halinde, ortakların tamamı için (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan durumlarına uygun kişilere,

iptal süresince, her ne şekilde müracaat edilirse edilsin, yeni yetki belge numarası verilmez.

(2) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılan yetki belge numarası iptalinde ayrıca şirket müdürlerine de iptal süresince yeni yetki belge numarası verilmez.

(3) Bu madde kapsamında kalanların varsa mevcut yetki belge numaraları da aynı süre için iptal edilir.

(4) (Ek:RG-5/8/2021-31559) Yıkım işi sebebiyle 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine veya ikinci fıkrasının (a) bendine göre belge numarası iptal edilenlerin teminatı, iptale dair idari işlemlerin ve kararların kesinleşmesi üzerine Müdürlükçe irat kaydolunur, diğer hallerde iade edilir.

İptalin kaldırılması
MADDE 24 – (Değişik:RG-5/8/2021-31559)

(1) Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yetki belgesi numarası kullandırılmaz.

(2) İptalin kaldırılması işlemleri 22 nci maddenin birinci fıkrasına göre yürütülür.

İtirazların incelenmesi
MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-5/8/2021-31559) 20 nci madde kapsamında alınan kararlar hariç,  yetki belge grubu belirlenmesi süreçlerindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Komisyon Kararının bildirimini izleyen beş iş günü içerisinde öncelikle Müdürlüğe şikayet başvurusunda bulunulabilir. Şikayet başvurusu üzerine Müdürlük tarafından alınan kararın uygun bulunmaması halinde ise, on beş iş günü içerisinde doğrudan Bakanlık İtiraz Komisyonuna itirazen şikayette bulunulabilir.

(2) Başvurular hakkında itiraz komisyonunca, belgelerde eksiklik bulunmaması halinde yedi iş günü içinde gerekçeli olarak karar alınır ve üst kademe yöneticisinin onayına sunulur. Yönetici, karar tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde kararı onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iade eder. Nihai komisyon kararı üç iş günü içinde başvuru sahibine bildirilir. Bildirimde kararın gerekçesi, karara karşı başvuru yolu, süresi ve merci hakkında bilgi verilir.

(3) Kararların bir örneği belge komisyonuna da bildirilir. Belge komisyonu karar doğrultusunda işlem tesis eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
İlgili idarenin görevleri
MADDE 26 – (1) İdarelerce ruhsat düzenleme aşamasında, yapı müteahhitliğini üstleneceklerin belge grubunun uygunluğu ve yetki belgesi numarası elektronik ortamda kontrol edilir. Yetki belgesi numarasının bulunmaması veya iptal edilmiş olması ya da belge grubunun 14 üncü maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarında sayılan kriterler bakımından uygun olmaması halinde, yapı ruhsatı düzenlenmez. (Ek cümleler:RG-3/10/2020-31263) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan işler için yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında yapı müteahhidi belirlenemeyen durumlarda, ruhsat düzenlenmesini takiben işe başlayan müteahhidin bilgileri derhal ilgili İdareye bildirilir. Ruhsat başvurusunda bulunan kuruluşça, müteahhidin YAMBİS’te aktif durumda olduğunun önceden teyit edilmesi gerekir.

(2) İdareler, Kanuna göre yapı müteahhitliği yetki belge numarasının iptalini gerektiren durumları bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun şekilde Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(3) İdareler, yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezaî işlem yapılmak üzere, altı gün içinde ilgili meslek odasına ve Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Kanunun 32 nci maddesi kapsamında imar mevzuatına aykırı fiillerden dolayı verilen yetki belgesi numarası iptal kararlarına konu edilen yapılarda görevli şantiye şefinin durumu, İdaresince üyesi bulunduğu meslek odasına bildirilir.

Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 27 – (1) Bakanlık/Müdürlük tarafından bu Yönetmelik kapsamında muhataplarına yapılan tebligatlar beyan edilen adrese veya elektronik posta adresine yapılır. Bu amaçla, müteahhidin tebligata elverişli bir elektronik posta adresi temin etmesi zorunludur.

(2) Müteahhitlerin yetki belgesi işlemlerine ilişkin ilan ve duyurular ayrıca YAMBİS üzerinden yapılır. (Ek cümle:RG-5/8/2021-31559) Tebligatın konusu ve içeriğine dair bilgilerin YAMBİS üzerinde kayıt altına alınarak ilgililerin erişimine açılması suretiyle bildirim yapılması halinde, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 23 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında alınan kararlar hariç, birinci fıkra hükümleri uygulanmaksızın kaydı takip eden beş iş günü sonunda tebligat yapılmış sayılır.

(3) YAMBİS’te tutulacak yetki belgesi numarasına dair bütün kayıtların, değişikliklerin ve iptal işlemlerinin doğrulayıcı belgelere dayanması esastır. Kayıtların dayanağı olan belgeler yazılı şekilde veya elektronik imzalı olarak Müdürlüğe verilir.

(4) Müteahhitlerin yetki belgesi numarası ve grubu ile ticari unvanları, haklarında uygulanan iptal işlemleri aleni olup, YAMBİS üzerinden erişime açık olacak şekilde yayımlanır.

Atıflar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte tanım veya açıklama getirilmemekle birlikte atıfta bulunulan “iş deneyim belgesi”, “iş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesi”, “belge tutarlarının güncellenmesi”, (Mülga ibare:RG-3/10/2020-31263) (…) “bilanço”, (Ek ibare:RG-5/8/2021-31559) “teminat”, “yapım”, “yıkım” “ciro”, “banka referans mektubu”, “yapım işlerinde benzer iş grupları” ve “ortak girişim” gibi hususlarda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen ve bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmeyen usul ve esaslara uyulur. Bu Yönetmelik kapsamındaki başvurularda, belirtilen mevzuatta geçen “ilk ilan veya davet tarihi” ile “ihale tarihi” ibareleri ilgisine göre “başvuru tarihi”; “teklif sahibi” ibaresi “başvuru sahibi” olarak uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 29 – (1) 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik  ve 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Geçici grup hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi numarası almış olanlar, herhangi bir yeterlik belgesi ibraz edilmediği takdirde H grubu olarak kabul edilir. (Ek cümle:RG-21/9/2019-30895) Ancak bu durumda olanlar da bildirim yükümlülüğü kapsamında Ek-5 ve Ek-7 formlarını sunarlar.

(2) (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2022 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

(3) (Ek:RG-21/9/2019-30895) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlüğe girmesinden önce;

a) Noter onaylı inşaat yapım sözleşmesi düzenlenmiş olup, yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapılarda (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar,

b) Yapı ruhsatı alınmış olup, ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvurularında,

müteahhit yeterliği aranmaz.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-3/10/2020-31263)

(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce sonuçlandırılmamış belge grubu tayini başvuruları, başvurunun yapıldığı tarihte bu Yönetmeliğin yürürlükte olan hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak talep edilmesi halinde, başvuru evrakı başvurulan belge grubuna uygun olmak kaydıyla, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişikliklere göre de işlem yapılabilir.

(2) (Değişik ibare:RG-5/8/2021-31559) 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, 16 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki koşulları sağlamadığı için EKAP kaydı mümkün olamayan işler, aynı maddenin beşinci fıkrasındaki usule göre yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınabilir.

Bazı iş deneyimlerin değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-5/8/2021-31559)

(1) Özel sektöre gerçekleştirilen ve yapı kullanma izni alınmış işlerde 16 ncı maddenin beşinci ve sekizinci fıkralarında tarif edilen usule göre hesaplanan tutarın yarısı, işin müteahhidi ile yapılmış noter onaylı sözleşme ve sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri ile doğrulanması kaydıyla yapı yaklaşık maliyetinin en az % 80’i oranındaki kısmını kusursuz şekilde gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler adına iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınır. Bu fıkra hükmü 31/12/2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanır, ancak fıkranın yürürlük tarihinden sonra yapı ruhsatı alınmış işler için uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinden (Değişik ibare:RG-21/9/2019-30895) dokuz ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra,

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür

PDF İndir | Word İndir